ALGEMENE VOORWAARDEN FR&P – Versie: 10 Maart 2020

 1. De contractuele relatie tussen partijen, zowel in het kader van een abonnement als daarbuiten, wordt beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, die primeren op de eventuele algemene voorwaarden van de cliënt.
  Indien in de contractuele verhouding tussen partijen bijzondere voorwaarden worden overeengekomen, die afwijken van onderhavige algemene voorwaarden, zullen die bijzondere voorwaarden primeren, zonder nochtans afbreuk te doen aan de toepasselijkheid van onderhavige algemene voorwaarden in zoverre deze niet onverenigbaar zijn met die bijzondere voorwaarden.
 2. Financial Resources & Projects heeft de mogelijkheid om, voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst met de cliënt, de ondertekening van een geschrift door de cliënt te vragen, doch is daartoe niet verplicht. De niet-ondertekening van enig geschrift doet dan ook geen afbreuk aan de toepassing van deze algemene voorwaarden.
 3. Financial Resources & Projects verbindt zich ertoe, bij het volbrengen van de haar toevertrouwde opdrachten, het volstrekte beroepsgeheim te bewaren, en dit in overeenstemming met haar statuten.
 4. Financial Resources & Projects zal zich steeds strikt gedragen naar de wettelijke bepalingen bij het verdedigen van de belangen van haar cliënten.
  Indien Financial Resources & Projects enkel gelast wordt met het opstellen van een ontwerp van jaarrekening, zal zij daarbij kunnen uitgaan van de door haar cliënt opgestelde boekhouding. Zij zal in dat geval niet gebonden zijn aan deze boekhouding en alle verantwoordingsstukken te controleren. In voorkomend geval wijst zij alle verantwoordelijkheid af wat betreft het goed en getrouw beeld van het vermogen, de financiële positie en het resultaat van de onderneming zoals weergegeven in die jaarrekening, indien de boekhouding van de cliënten niet gestaafd is door de documenten voorzien bij de wet van 17 juli 1975 en haar uitvoeringsbesluiten.
  Indien Financial Resources & Projects gelast wordt met de controle van de boekhouding, behelst deze controle slechts een volgens algemeen aanvaarde regels uitgevoerde controle van een steekproef van de boekhouding en verantwoordingsstukken.
  De inventarissen mogen in geen geval door de aangestelden van Financial Resources & Projects opgesteld worden.
  Indien door de aangestelden van Financial Resources & Projects vergissingen worden vastgesteld en aan de cliënten worden bekendgemaakt, vloeit daaruit geen algemene controleverplichting voort. Evenmin waarborgt de afwezigheid van opmerkingen de regelmatigheid van de door de cliënten opgestelde documenten of gedane verrichtingen.
  Het komt aan de cliënten toe Financial Resources & Projects te raadplegen indien zij zulks nodig achten en zij verbinden zich ertoe Financial Resources & Projects nauwgezet alle nodige informatie te verstrekken en samenwerking te verlenen teneinde deze toe te laten haar opdracht te volbrengen.
 5. Alle gegevens, inlichtingen, plannen, documenten, enz. met de vermelding “vertrouwelijk” of “confidentieel” overgemaakt aan de cliënt bij de totstandkoming van de overeenkomst of in de loop van de uitvoering ervan, blijven uitsluitend eigendom van Financial Resources & Projects. Onder geen enkele vorm mogen ze afgedrukt of meegedeeld worden aan derden. Ingeval de overeenkomst niet tot stand komt of beëindigd wordt, dien alle aan de (potentiële) cliënt overgemaakte stukken onmiddellijk aan Financial Resources & Projects teruggezonden te worden.
 6. Financial Resources & Projects verbindt zich ertoe al haar zorgen te besteden aan de uitvoering van de werken die haar toevertrouwd worden.
  Te dien einde, en om haar toe te laten de aangestelden van Financial Resources & Projects te controleren, heeft Financial Resources & Projects de mogelijkheid – maar niet de verplichting na elke vacatie, de handtekening van de cliënt te vragen op een document dat de datum en de duur van de prestatie aanduidt.
 7. De aangestelden van Financial Resources & Projects zijn uitsluitend in haar dienst. Bijgevolg verbindt de cliënt zich ertoe geen beroep te doen op de persoonlijke diensten in eigen naam en voor eigen rekening van aangestelden van Financial Resources & Projects, tot welke afdeling zij ook behoren.
  Bovendien verbindt de cliënt zich ertoe geen aangestelden van Financial Resources & Projects af te wenden of in dienst te nemen binnen de twaalf maanden na uitdiensttreding bij Financial Resources & Projects, noch hen ertoe aan te zetten om hun overeenkomst van Financial Resources & Projects te verbreken met het oog op indiensttreding bij de cliënt, en dit onder verbeurte van een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan het bedrag van het laatste bruto jaarloon van de afgeworven aangestelde.
 8. Er kan aan de cliënt een provisie op honoraria en kosten gevraagd worden. Wanneer de provisie uitgeput is, kan een nieuwe storting gevraagd worden.
 9. Vallen ten laste van de cliënt:
  – De verplaatsings- en/of verblijfskosten van de aangestelden van Financial Resources & Projects;
  – De BTW op honorariumnota’s en facturen;
  – De bijkomende kosten voor zijn rekening gedaan, zoals registratierechten of andere publicatiekosten, kosten van berichten en akten, notariskosten, diverse afdrukken, enz.
 10. Alle honorariumnota’s en facturen zijn betaalbaar te Diegem, op de zetel van Financial Resources & Projects, zelfs voor opdrachten daarbuiten uitgevoerd. Zij zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na (factuur)datum. In geval van niet-betaling van een enkele factuur op de vervaldag, vervallen alle andere – zelfs nog niet vervallen – honorariumnota’s en facturen, onmiddellijk van rechtswege en zonder ingebrekestelling. De honorariumnota’s en facturen zullen vanaf hun vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele rente opbrengen van 1% per maand, waarbij elke begonnen maand als een volledige maand zal worden beschouwd. De door de cliënt verschuldigde rente wordt per jaar gekapitaliseerd, mits aangetekende ingebrekestelling daartoe.
  In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling door de cliënt van enige schuld op de vervaldag, wordt het schuldsaldo bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een conventioneel schadebeding van 12%, met een minimum van 123,95 EUR en een maximum van 1859,20 EUR, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
  De voorbehoudloze betaling van een gedeelte van een gefactureerd bedrag geldt als aanvaarding van de honorariumnota en/of factuur. Afkortingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis, en bij voorrang toegerekend op de eventueel gemaakte gerechts- of andere kosten, daarna op de vervallen rente, vervolgens op het schadebeding en tenslotte op de hoofdsom.
 11. Ingeval de cliënt, om welke reden ook, niet volledig zijn verplichtingen zou nakomen en onder meer zou nalaten een of meerdere verschuldigde bedragen op de overeengekomen vervaldag(en) te betalen, kan de overeenkomst ten laste van de cliënt van rechtswegen worden ontbonden na aangetekende melding in die zin van Financial Resources & Projects. In dit geval is de cliënt van rechtswege gehouden tot het betalen van een schadevergoeding waarvan het minimum forfaitair wordt vastgesteld op 20% van de uiteindelijke honorariumnota of factuur, het meer gevorderde door Financial Resources & Projects te bewijzen.
 12. Alle innings- en protestkosten van een aanvaarde of niet-aanvaarde wissel vallen ten laste van de cliënt. Het aanbieden van wissels wijzigt de plaats van betaling niet. Door het trekken van een wissel ziet Financial Resources & Projects in haar rechtstreekse verhouding met de cliënt van geen enkele van de bovengenoemde rechten af en het trekken van een wissel geldt nooit als schuldvernieuwing.
 13. Financial Resources & Projects aanvaardt op verzoek van de cliënt om ten behoeve van door de cliënt aangeduide derden diensten te verstrekken, waarvan de kosten op verzoek van de cliënt door deze laatste ten laste worden genomen. De achterliggende relatie tussen de cliënt en die derde, uit hoofde waarvan de cliënt aanvaardt die kosten ten laste te nemen, behoort tot de uitsluitende verantwoordelijkheid van de cliënt.
 14. De aangestelden van Financial Resources & Projects hebben geen mandaat om honoraria, kosten, facturen of provisies te innen. Elke aan hen verrichte betaling zal ten aanzien van Financial Resources & Projects derhalve niet bevrijdend zijn. Het is hen verboden om, voor rekening van cliënten, tussen te komen in de betaling van aan derden verschuldigde sommen en bijgevolg om, met dat doel, om het even welk betalingsmiddel van cliënten te ontvangen.
 15. In geval van betwisting moet de honorariumnota of factuur schriftelijk geprotesteerd worden binnen de vijftien dagen na ontvangst. De cliënt wordt geacht met de honorarium- en factuurgegevens in te stemmen bij gebreke aan protest binnen deze termijn.
 16. De overeenkomst wordt geacht uitgevoerd te zijn op de maatschappelijke zetel van Financial Resources & Projects. Het Belgisch recht is erop van toepassing.
  Alle geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brussel, onverminderd het recht van Financial Resources & Projects om vorderingen lastens de cliënt voor de overeenkomstig het gemeen recht (met inbegrip van internationale akten) bevoegde rechtbanken te brengen.
 17. Alle kosten in verband met de gerechtelijke inning van de vordering, inclusief honoraria, vallen ten laste van de cliënt.
 18. De algemene directie van Financial Resources & Projects, gevestigd op de maatschappelijke zetel te Diegem, is alleen bevoegd om op definitieve wijze met de cliënt overeen te komen aangaande het voorwerp, de prijs en de modaliteiten van haar tussenkomst.